Regionale energietop een groot succes!

IMG_2058

Op 22 februari 2017 vond de ’Energietop Hart van Brabant’ plaats. Een succesvolle dag waar wij met veel plezier op terugkijken. Onze regio wil vaart maken met de totstandkoming van een energieneutrale regio. Dat is een uitdaging, want energie is overal en raakt iedereen. Veranderingen in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken heeft gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. Breed draagvlak is nodig voor het realiseren van de versnelling en daarom waren wij zeer verheugd met de hoge opkomst: een deelname van meer dan 100 personen.

Het ochtenddeel stond in het teken van plenaire presentaties. Rick van den Berg (Provincie Brabant) schetste – in lijn met de ontwikkeling zijnde omgevingsvisie – hoe overheden en initiatiefnemers zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen samenwerken aan het verbeteren en verduurzamen van de fysieke leefomgeving. Waarna Mark Hendriks (Tekstlandschap) inzoomde op de impact die de energietransitie gaat hebben op het Brabantse landschap. Duurzame energievormen zijn veel zichtbaarder dan de zo goed als onzichtbare fossiele energievoorziening. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Provincie Brabant) benadrukte vervolgens de urgentie van de energietransitie en moedige Hart van Brabant aan om op dit thema een koploperregio te worden.

Na een intro van het Hub Vooruit! consortium gingen de deelnemers in de middag aan de slag met het in de praktijk brengen van de energietransitie. Bij de zeven ‘Ruimtetafels’ – op de thema’s: warmte, leisure, bedrijventerreinen, mobiliteit, landelijk gebied, woonomgeving en water – werden in sneltreinvaart tal van initiatieven verzameld, fysieke en sociale verbindingen gelegd, behoeften uitgesproken en quick wins geïnventariseerd. Grote betrokkenheid en positieve energie kenmerkten de sessies, zo bleek uit de plenaire terugkoppeling.

Diverse partijen boden zich aan om een rol te spelen op een of meerdere thema’s. Momenteel werken wij samen met deze partijen aan vervolgsessies, te organiseren in maart en april, welke binnenkort worden aangekondigd. Waarbij uiteraard aandacht wordt gegeven aan de opgehaalde input en veelvuldig benoemde uitdagingen, zoals het aanhaken van bedrijven, de integrale benadering van de thema’s ruimte en energie en de bewustwording bij burgers. Dat allen tezamen zal samenkomen in een regionale energiestrategie, die nog voor de zomer zal worden opgesteld. Wordt vervolgd, wij houden u op de hoogte!

IMG_2066