Over

Hart van Brabant als pilot regio
De regio Hart van Brabant is uitverkozen tot landelijke pilot regio voor de ontwikkeling van een regionale energiestrategie. Hart van Brabant maakt samen met vier andere pilotregio’s deel uit van de landelijke ‘green deal’ tussen de Ministeries van EZ, BZK en I&M en de koepelorganisaties VNG (gemeenten), IPO (provincies) en UvW (waterschappen).

Energietransitie voltrekt zicht te langzaam
Versnelling van de energietransitie is het doel. Zowel voor Hart van Brabant als voor het Rijk. In vergelijking met andere Europese landen voltrekt de energietransitie in Nederland zich nog te langzaam. Afgesproken nationale en Europese doelstellingen worden met het huidige tempo niet gehaald. Oorzaken zijn onder meer het gebrek aan urgentie, onvoldoende kennisdeling en afstemming over initiatieven en het Nederlandse systeem van ruimtelijke ordening. Energie-initiatieven en de bijbehorende ruimtelijke inpassing kunnen doorgaans rekenen op stevige discussies en tegenstand. Gezien de impact op het landschap is participatie en betrokkenheid van iedereen – van burger tot waterschap en van ondernemer tot landeigenaar – cruciaal om van de strategie een succes te maken.

Energieke regio
Regio Hart van Brabant manifesteert zich al als één van de ‘Energieke Regio’s’ in Nederland. In onze regio worden koploperbedrijven op het gebied van duurzame energie aangemoedigd andere bedrijven te enthousiasmeren en te verleiden hun energiehuishouding te verduurzamen. Daarnaast herbergt de regio tientallen initiatiefnemers die zich inzetten om het energieverbruik van zichzelf en van anderen te verminderen. Aan lokale energie-initiatieven is geen gebrek. De uitdaging ligt in het verbinden en opschalen van de – vaak op zichzelf staande – initiatieven, alsook als het scheppen van een omgeving waarin steeds weer nieuwe initiatieven ontstaan. Met de te ontwikkelen regionale energiestrategie hebben we voor ogen de kracht van de regio te benutten voor een versnelling van de energietransitie.

Strategie in opbouw
In Hart van Brabant start de regionale energiestrategie start niet bij ‘nul’. De insteek is op meerwaarde: wat kan regionaal wél wat lokaal niet (goed) lukt? Bestaande initiatieven en initiatiefnemers worden geïnventariseerd. Evenals te identificeren Knelpunten en oplossingsrichtingen. Hierbij staan drie belangrijke bouwstenen aan de basis:

  • Lokaal uitvoeren wat lokaal kan, regionaal waarvoor een regionale aanpak nodig is.
  • Regionaal opschalen van best-practices (kennisdeling);
  • Regionale afstemming ruimtelijke inpassing bij (grootschalige) initiatieven.

Meer weten over de regionale energiestrategie? Benader ons via info@energiestrategiehvb.nl.

scholen